一品教程
音效下载Loopmasters House Improvements Vol.3 MULTiFORMAT
ID:102915 | 复制链接 |
 • 百度链接:请在正文中查找
 • 提取码:请在正文中查找
 • 阿里云(不限速):
 • 天翼链接(不限速):
 • 天翼提取:
 • 115链接:
 • 备用地址:
 • 解压密码:
 • 资源类型:
 • 文件大小: MB
 • 发布时间:2018-1-30 03:02
 • 人       气:137
 • 回复数量:0
发新帖
链接: http://pan.baidu.com/s/1c1mVYeO 密码: quci

Loopmasters House Improvements Vol.3 MULTiFORMAT | 2.05 Gb cg资源网 CG资源网
Everyone loves a good Trilogy so Loopmasters proudly welcome back House Improvements for its third visit. This Filter Funked Re-load does not disappoint and sees all the key ingredients return for more intimate performances, oozing with enough jacked out grooves to fuel a hot stepper pandemic.
Injecting your productions with Nu School bounce couldn't be easier as each loop has been carefully programmed with just the right amount of shuffle and syncopation making House Improvements Vol3 a must have purchase for producers worldwide of Funky, Jackin, Deep, Fidget, Garage, Bass House and more.
Produced Exclusively for Loopmasters by Justin Critchlow aka The Sound Diggers, House Improvements Vol 3 raises the bar yet again and comes with freshly Glitched Vocal Chops, Swinging Beats, Deep Bubbly Bass, Silky Smooth Melodies, Tight Funked Drum Shots and Show Stopping FX.
House Improvements Vol3 weighs in at 921Mb with 758 Samples including 371 Loops and 387 One Shot Sounds all recorded in 24Bit 44.1 KHz.
In detail expect to find:
921Mb of Content in 24Bit 44.1KHz including 96 bass loops, 51 Full Drum Loops, 30 Top Loops, 59 Filtered Grooves, 74 Music Loops, 61 Vocal Loops, 305 Drum Hits, 39 Pads and Stabs, 28 SFX, 377 Rex 2 Files, 70 Ready to play patches for Halion, Kontakt, EXS, NNXT, and Cakewalk SFZ Soft Samplers. Apple Loops, Ableton Live and Reason Refill versions also available.
Loopmasters.House.Improvements.Vol.3.MULTiFORMAT-MASCHiNE
Loopmasters hus forbedringer Vol.3 MULTiFORMAT | 2.05 Gb
Alle elsker en god trilogi, s? Loopmasters stolt velkommen tilbage House forbedringer for sit tredje bes?g. Dette Filter luskede uden om re-load skuffe ikke og ser alle de vigtigste ingredienser tilbage til mere intime forestillinger, oser med nok jacked ud riller til br?ndstof en hot stepper pandemi.
Injicerer din produktioner med Nu skole bounce kunne ikke v?re nemmere, da hver sl?jfe er programmeret omhyggeligt med den helt rigtige m?ngde af shuffle ogsyncopation g?r huset forbedringer Vol3 et must have k?b til producenter p? verdensplan af Funky, Jessen, dyb, fingerere, Garage, bas House og meget mere.
Produceret udelukkende for Loopmasters af Justin Critchlow aka The Sound gravemaskiner, House forbedringer vol. 3 h?ver endnu en gang og kommer med frisk Glitched Vocal koteletter, swingende Beats, dyb boblende bas, silkeagtig glat melodier, stramme luskede uden om Drum skud og vise stoppe FX.
House forbedringer Vol3 vejer 921Mb med 758 pr?ver herunder 371 sl?jfer og 387 One Shot lyder alle indspillet i 24 Bit 44,1 KHz.
Forvente at finde i detaljer:
921mb indhold i 24 Bit 44,1 KHz herunder 96 bas sl?jfer, 51 fuld Drum Loops, 30 Top sl?jfer, 59 filtreret riller, 74 musik sl?jfer, 61 Vocal sl?jfer, 305 tromle Hits, 39 puder og knivstik, 28 SFX, 377 Rex 2 filer, 70 klar at spille patches for Halion, Kontakt, EXS, NNXT og Cakewalk SFZ bl?de samplere. Apple Loops, Ableton Live og derfor Refill versioner ogs? tilg?ngelige.
Loopmasters房子改善3 ·繁多|2.05Gb
每个人都喜欢好的三部曲,所以Loopmasters自豪地欢迎回来改进房屋为其第三次访问。此筛选器不敢重新加载不辜负,看到所有的关键成分返回更亲密的表演,散发着足够顶出沟槽至燃料热步进大流行。
注入你的作品与怒江学校反弹不会容易,因为每个循环已经被仔细地编程,与适量的洗牌和切分法制作的房子改善Vol3必须有生产者购买全世界的Funky,囚禁,深、坐立不安、车库、低音的房子和更多。
专为Loopmasters由贾斯汀Critchlowaka声音挖掘机,房子改善Vol3提出了酒吧再次并且带有新鲜差错声乐印章、摇摆跳动、深泡状低音,丝般光滑的旋律,紧不敢鼓镜头和显示停止FX。
房子的改进Vol3重达921 Mb758样本包括371循环,387个射击所有录制声音在24 位44.1 k hz。
详细期望找到︰
921 mb的内容在24 位44.1 k h z包括96低音循环,51充分鼓循环、30顶部循环、59过滤槽、74音乐循环、61声乐循环、305鼓命中、39垫和刺伤、28SFX、377雷克斯2文件、70准备打补丁Halion、开播、例题、NNXT,和费力气的事SFZ软取样器。苹果循环、Live和原因笔芯也可用版本。
Loopmasters.House.Improvements.Vol.3.MULTiFORMAT-MASCHiNE
Loopmastershusforbedringer3 ·繁多|2.05Gb
不是分elskeren神trilogi,s?Loopmastersstoltvelkommentilbage房子forbedringer为坐tredjebes?g。Dette过滤器luskede临汾om重新加载skuffeikkeog爵士不分devigtigsteingrediensertilbage直到仅仅是银泰百货forestillinger,瑟mednok静压ud器直到br?ndstofen热步进pandemi。
InjicererdinproduktionermedNuskole反弹kunneikkev?renemmere,达总在sl?jfeerprogrammeretomhyggeligtmeddenheltrigtigem?ngdeaf洗牌ogsyncopationg?rhusetforbedringerVol3et必须直到producenterp?verdensplank?bafFunky,杰森,dyb,fingerere,车库、bas房子og来吧只。
ProduceretudelukkendeLoopmastersaf为贾斯汀Critchlowaka声音gravemaskiner,房子forbedringer第3卷h?verendnuen岗ogkommermed搜身差错声乐koteletter,swingende的节拍,dybboblende,bas,silkeagtigglatmelodier,strammeluskede临汾om鼓skudog老虎钳stoppeFX。
我24位房子forbedringerVol3vejer921 Mbmed758pr?verherunder371sl?jferog387一枪lyder不分indspillet44,1千赫。
在以上的Forvente我detaljer:
921 mbindhold我24位44,1千赫herunder96bassl?jfer,51尔德鼓循环,30顶sl?jfer、59filtreret器、74音乐学院sl?jfer,61声乐sl?jfer305tromle命中,39普ogknivstik,28SFX,377雷克斯2文件管理器,在spille修补程序Halion,开播,例题,70klarNNXTog易如反掌SFZbl?desamplere。苹果循环,Liveogderfor笔芯versionerogs?tilg?ngelige。
本站首发,永久链接:https://www.yipinsucai.com/thread-102915-1-1.html
 • 猜您喜欢
 • 热门素材
 • 下载排行
 • 最新资源

微信订阅号

Copyright   ©2012-2021  一品教程论坛技术支持:一品素材教程网  站点帮助   ( 蜀ICP备17010416号-1 )|网站地图 | 站点地图| 网站地图 | 网站地图